applyappointed

appoint (English) [ IPA: əˈpɔɪnt ASM: এপইণ্ট]
1. Business-Commerce-Economics(Abstract Noun-Neuter) Hiring a person to a job or office. কোনো কাম বা পদবীত এজন ব্যক্তিক প্ৰয়োগ কৰা বা খটুৱা।

2. (Verb-Trans.) to place somebody on a official position. কোনো ব্যক্তিক আনুষ্ঠানিক পদবীত সংস্থাপিত কৰা।