recreationrectangle

recruitment (English) [ IPA: rɪˈkruːtmənt ASM: ৰিক্ৰুটমেণ্ট]
Contributed by: Rupankar Mahanta on 2006-11-29
1. Business-Commerce-Economics(Abstract Noun-Neuter) Hiring a person to a job or office. কোনো কাম বা পদবীত এজন ব্যক্তিক প্ৰয়োগ কৰা বা খটুৱা।