batterybattle ship

battle (English) [ IPA: ˈbætəl ASM: বেট্‌ল]
1. (Abstract Noun) an armed conflict between nations or states. দেশ বা ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত হোৱা সশস্ত্ৰ বিবাদ