Botanical nameDONATE Botdrowa

botany (English) [ IPA: ˈbɑtəniː ASM: বটানি]
1. (Abstract Noun) the branch of biology that studies plants উদ্ভিদৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা জীৱবিজ্ঞানৰ শাখা