bungBungarus fasciatus

bungalow (English) [ IPA: ˈbəŋgəˌloʊ ASM: বাঙল’]
Contributed by: Buljit Buragohain বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই on 2007-03-08
1. (Material Noun-Neuter) usually a house made with bricks and mortar ইটা, শিল আদিৰে নিৰ্মিত ডাঙৰ ঘৰ
English: bungalow,
Assamese: দালান, বঙলা,
Bangla: বাংলো