chonglichongplak

chongphrokeng (Karbi) [ Roman: chong.phrok.eng]
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-09-04
1. (Proper Adj.) a unsmooth surface with small bumps on it. মিহি বা সমান নোহোৱা, মাজে মাজে উখহা ঠাই থকা পৃষ্ঠ।