bu:pingbu:set

bu:rut-ba:rat (Mising) [ Roman: buh.rut.bah.rat]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-20
1. (Proper Adj.) a unsmooth surface with small bumps on it. মিহি বা সমান নোহোৱা, মাজে মাজে উখহা ঠাই থকা পৃষ্ঠ।