choranchordate

chord (English) [ IPA: ˈkɔrd ASM: কৰ্ড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-08
1. Mathematics(Abstract Noun) the line segment between two points on a given circle বৃত্ত এটাৰ ওপৰত থকা যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড
English: chord,
Assamese: জ্যা