chordchordom

chordate (English) [ IPA: ˈkɔrˌdeɪt ASM: কৰডেট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-02
1. (Proper Adj.-Common) having a backbone or spinal column. ৰাজহাড় থকা (জীৱ)|