circuit housecircular birefringence

circular (English) [ IPA: ˈsərkjələr ASM: চাৰ্কুলাৰ]
1. (Proper Adj.-Neuter) having the form of a circle; moving in or describing a circle or spiral বৃত্তৰ নিচিনা আকাৰৰ; বৃত্তীয় বা সৰ্পিল পথেৰে গতি কৰা বা বৰ্ণনা কৰা

Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-07
2. (Proper Adj.-Neuter) completely circular সম্পূৰ্ণ গোলাকাৰ