cluster flyCm

clutch (English) [ IPA: ˈklətʃ ASM: ক্লাচ]
Contributed by: ৰূপকমল on 2007-05-03
1. (Verb-Trans.) To hold something string with one's hand. হাতেৰে কোনো বস্তু নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আন্।