communal jealousycommunicate

communicable (English) [ IPA: kəˈmjuːnɪkəbəl ASM: কমিউনিকেবোল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-09
1. Medical Science(Verbal Adj.) capable of being easily communicated or transmitted সহজে বিয়পিব পৰা বা এজনৰ গাৰ পৰা আনজনৰ গালৈ যাব পৰা