constructconstructive

construction (English) [ IPA: kənˈstrəkʃən ASM: কনষ্ট্ৰাকচন]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2007-12-19
1. (Abstract Noun) the way in which a thing is composed or made up কোনো এটা বস্তু গঢ় লোৱা প্ৰক্ৰিয়া

Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2007-12-19
2. (Abstract Noun) the act of building something কোনো বস্তু সজা বা গঢ়া কাৰ্য্য