criticalcriticize

criticism (English) [ IPA: ˈkrɪtəˌsɪzəm ASM: ক্ৰিটিচিজিম]
1. (Verbal Noun) disapproval expressed by pointing out faults or shortcomings. ভুল-ত্ৰুটি আঙুলিয়াই দি জনোৱা অসন্মতি।