culinaryculprit

culpability (English) [ IPA: ˌkəlpəˈbɪlətiː ASM: কালপেবিলিটি]
Contributed by: Manash dutta on 2010-06-24
1. (Abstract Noun) the state or fact of being responsible দায় বা কামৰ ভাৰ লোৱা অৱস্থা