responseresponsible

responsibility (English) [ IPA: rɪˌspɑnsəˈbɪlətiː ASM: ৰেচপনচিবিলিটি]
1. (Abstract Noun) the state or fact of being responsible দায় বা কামৰ ভাৰ লোৱা অৱস্থা