cutterCV

cutting (English) [ IPA: ˈkətɪŋ ASM: কাটিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-05-21
1. (Material Noun-Neuter) young offshoot of a creeper intended for planting ৰুবৰ কাৰণে কটা পাণ বা আন লতাজাতীয় উদ্ভিদৰ ঠেঙুলি

Contributed by: Mousumi Konwar on 2021-11-05
2. (Verbal Noun) The act of cutting or bisecting কটা বা ছেদ কৰা কাৰ্য্য
English: bisecting, cutting,
Assamese: কাটন