definitelydeflate

definition (English) [ IPA: ˌdefəˈnɪʃən ASM: ডেফিনেইচন]
1. (Abstract Noun) A statement of the meaning of a word, phrase, or term, as in a dictionary entry. অভিধানত উল্লেখ কৰাৰ নিচিনাকৈ কোনো শব্দ, খণ্ডবাক্য আদিৰ অৰ্থ বুজোৱা বাক্য।