disappearancedisappoint

disappeared (English) [ IPA: ˌdɪsəˈpɪrd ASM: ডিচএপিয়াৰ্ড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-11-29
1. (Verbal Adj.) which has gone away from sight নেদেখা হৈ যোৱা বা দৃষ্টিৰ আঁতৰ হৈ যোৱা