disrelishdisrepute

disreputable (English) [ IPA: dɪsˈrepjətəbəl ASM: ডিচৰেপুটেবল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-05-09
1. (Proper Adj.-Common) causing shame, disgraceful or scandalous. লাজ পাবলগীয়া বা অপযশ হ’ব পৰা