scandalscapegoat

scandalous (English) [ IPA: ˈskændələs ASM: স্কেণ্ডেলাচ]
Contributed by: Sudipta Kumar Gogoi on 2006-09-04
1. (Proper Adj.-Common) causing shame, disgraceful or scandalous. লাজ পাবলগীয়া বা অপযশ হ’ব পৰা