doudouble barrelled

double (English) [ IPA: ˈdəbəl ASM: ডাবল]
vb: দুগুণ কৰ্
Contributed by: Rajib Kumar Dutta (ৰাজীৱ কুমাৰ দত্ত) on 2006-11-08
1. (Proper Adj.-Neuter) increase two-fold; twice as much একেটাকে দুবাৰ যোগ কৰা পৰিমাণৰ বা সংখ্যাৰ

Contributed by: Bikram M Baruah on 2021-02-21
2. (Verb-Trans.) to increase the number or quantity two-fold বৰ্তমান সংখ্যা বা পৰিমাণতকৈ বৃদ্ধি কৰি সমান সংখ্যা বা পৰিমাণ যোগ দে
English: double,
Assamese: দুগুণ কৰ্