teachTeachers’ Day

teacher (English) [ IPA: ˈtiːtʃər ASM: টিচাৰ]
1. (Common Noun-Common) A person who imparts knowledge to others as a profession. জীৱিকাৰ বাবে বা বৃত্তি হিচাপে আনক জ্ঞান দান কৰা লোক।