enchantedenchantment

enchanting (English) [ IPA: ɪnˈtʃæntɪŋ ASM: ইনচেণ্টিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-08-05
1. Hinduism(Verbal Noun) the act of subduing by charm মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ দ্বাৰা বশ বা দমন কৰা কাৰ্য্য