fishing catfishmonger

fishing rod (English) [ IPA: ˈfɪʃɪŋ ˈrɑd ASM: ফিচিং ৰড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-29
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Material Noun-Neuter) a long, slender rod usually made of bamboo for use in catching fish বৰশী বোৱা আগ-চিয়াঁ দীঘল মাৰি বা শলি