gompirgomríng

gomrik su (Mising) [ Roman: gom.rik.su]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-31
1. (Verb-Trans.) to cling closely, especially by holding by hands. হাতেৰে ধৰি ইজনে সিজনৰ গাত লাগি মৰম বা বাৎসল্য প্ৰকাশ কৰ্।