grandmagrandpa
grandmother (English) [ IPA: ˈgrænˌməðər ASM: গ্ৰেণ্ডমাডাৰ]
1. (Common Noun-Feminine) mother of ones father or mother
মাক বা দেউতাকৰ মাক