hi-ehhibernating

hiar thma (Khasi) [ Roman: hiar.thma]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-09
1. (Verb-Trans.) Hurt someone physically by use of force or verbally by criticising. শাৰীৰিকভাৱে বল প্ৰয়োগ কৰি অথবা মুখেৰে সমালোচনা কৰি কাৰোবাক আঘাত কৰ্।