Hindutvahingchongpi

hingba (Meeteilon) [ Roman: hing.ba]
Contributed by: Mohen Naorem on 2009-02-28
1. (Proper Adj.) Having life; living; existing; not dead or lifeless. প্ৰাণ অথবা জীৱ থকা; নমৰা|