Hiroshimahiru

hirsute (English) [ IPA: ˈhərˌsuːt ASM: হিৰচুট]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-11-26
1. (Proper Adj.) having or covered with long hair. দীঘল চুলি বা নোমেৰে আৱৰি থকা৷ নোমযুক্ত।