incubationincubus

incubator (English) [ IPA: ˈɪŋkjəˌbeɪtər ASM: ইনকিউবেটৰ]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-09-01
1. (Material Noun-Neuter) an apparatus in which eggs are hatched artificially. কৃত্ৰিমভাৱে কণী উমনি দি পোৱালী জগোৱা যন্ত্ৰ ৷