jurorjuruh

juru, gabah (Dimasa)
Contributed by: debojeet thaosen on 2009-02-03
1. (Verb-Trans.) to ease of a burden or distress, such as pain, anxiety, or oppression. বিষ, মানসিক চাপ বা নিৰ্য্যাতনৰ দৰে বোজা বা দুৰ্য্যোগ পাতল বা হ্ৰাস কৰ্