ka byntaka dabor

ka byrni (Khasi) [ Roman: ka.byr.ni]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-02
1. (Material Noun-Neuter) a flexible container with a single opening. এফালে মুখ থকা, বস্তু ভৰাই লৈ যাব পৰা এবিধ যতন (সাধাৰণতে ডাঠ কাপোৰেৰে তৈয়াৰী)