ka jingsawaka jingshlei um

ka jingsbun (Khasi) [ Roman: ka.jings.bun]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-14
1. (Abstract Noun) The quality of being humane; benevolence. মানুহৰ থাকিব লগা গুণবোৰ ৷ সাধাৰণ অৰ্থত দয়া-মমতা বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ হয় ৷