ka jingshongka jingsleh

ka jingshun (Khasi) [ Roman: ka jing.shun]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-13
1. (Abstract Noun) a feeling or condition of hostility or unfriendliness. বন্ধুত্ব নথকা বা পৰস্পৰ বিৰোধী এক অনুভূতি বা অৱস্থা।