ka nur umka para

ka nusib (Khasi) [ Roman: ka.nu.sib]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-24
1. Abstract Noun(Abstract Noun) the force that seems to operate for good or ill in life of a person মানুহৰ জীৱনত ভাল-বেয়া নিৰূপণ কৰা এক বল বা শক্তি