Laxmilay away

lay (English) [ IPA: ˈleɪ ASM: লে]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-01
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Verb-Intran.) to bring forth and deposit an egg কণী বা ডিমা প্ৰসব কৰ্