magnificientDONATE magnifying glass

magnify (English) [ IPA: ˈmægnəˌfaɪ ASM: মেগনিফাই]
Contributed by: Ranjita Pegu on 2007-01-26
1. (Verb-Trans.) to make (something) seem larger or greater etc. than what really is বাস্তৱতকৈ অধিক সুন্দৰ বা উন্নত বুলি কথাৰে দাঙি ধৰ্