pynduh nohpynher krad

pynheh (Khasi) [ Roman: pyn.heh]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-25
1. (Verb-Trans.) to make (something) seem larger or greater etc. than what really is বাস্তৱতকৈ অধিক সুন্দৰ বা উন্নত বুলি কথাৰে দাঙি ধৰ্