measuremeasuring

measurement (English) [ IPA: ˈmeʒərmənt ASM: মিজাৰমেণ্ট]
Contributed by: Swapnita Kakati on 2006-08-29
1. (Abstract Noun) the act of ascertaining the extent, dimensions, quantity, capacity, etc., of, esp. by comparison with a standard বিস্তৃতি, পৰিসীমা, পৰিমাণ, সামৰ্থ্য আদি কোনো নিৰ্দ্দিষ্ট মানৰ সৈতে তুলনা কৰি নিশ্চিত কৰা কাৰ্য্য