nanoiNansen bottle

nanotechnology (English) [ IPA: ˌnænoʊtekˈnɑlədʒiː ASM: নেন’টেকন’লজি]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-02-13
1. Technology-Engineering(Abstract Noun) study of manipulating matter on an atomic and molecular scale পদাৰ্থৰ আনৱিক বা পাৰমাণৱিক স্তৰত পৰিৱৰ্ত্তন ঘটোৱা পদ্ধতি সম্পৰ্কে কৰা অধ্যয়ন