nanoinanthokpa
nanotechnology (English) [ IPA: ˌnænoʊtekˈnɑlədʒiː ASM: নেন’টেকন’লজি]
1. Technology-Engineering(Abstract Noun) study of manipulating matter on an atomic and molecular scale
পদাৰ্থৰ আনৱিক বা পাৰমাণৱিক স্তৰত পৰিৱৰ্ত্তন ঘটোৱা পদ্ধতি সম্পৰ্কে কৰা অধ্যয়ন