ningchibaningchibroi

ningchibi-e ason (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-09-10
1. (Abstract Noun) a person or thing that serves to remind. মনত পেলাই দিয়া কোনো ব্যক্তি বা বস্তু৷