paintpainted

paintbrush (English) [ IPA: ˈpeɪntˌbrəʃ ASM: পেইণ্টব্ৰাচ]
Contributed by: Benjamin Kaman on 2009-08-14
1. Visual Art(Material Noun-Neuter) a brush for applying paint চিত্রকৰ বা খনিকৰে মূৰ্ত্তি আঁকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যতন ।