Panchsheel Policypandal

pancreas (English) [ IPA: ˈpæŋkriːəs ASM: পেংক্ৰিয়াচ]
1. Anatomy(Material Noun-Neuter) an organ that secretes digestive enzymes উত্সেচক বা পাচক দ্ৰৱ্য নিৰ্গত কৰা এক অঙ্গ