partialpartially

partiality (English) [ IPA: ˌpɑrʃiːˈælətiː ASM: পাৰচিয়েলিটি]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-11-21
1. (Verbal Noun) The quality or state of being partial; inclination to favor one party, or one side of a question, more than the other; undue bias of mind. কোনো এক পক্ষৰ ফলীয়া হোৱা কাৰ্য্য; পৰস্পৰ বিপৰীত স্বাৰ্থযুক্ত মানুহৰ এদল বা এজনক এৰি আন দল বা জনৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন।