photographicPhotometer

photography (English) [ IPA: fəˈtɑgrəfiː ASM: ফটগ্ৰাফি]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-10-26
1. Visual Art(Verbal Noun) the art, practice, or occupation of taking and printing photographs, making cine films, etc. কেমেৰাৰ সহায়ত আলোকচিত্ৰ আহৰণ কৰা কলা, বিদ্যা বা বৃত্তি