Phu seletphu-et

phu-ang-ang (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2008-08-29
1. Customs(Material Noun-Neuter) A religious or traditional mark drawn on the forehead ধৰ্মীয় বা সংস্কৃতিক কাৰণত কপালত অকাঁ গোলাকাৰ চিহ্ন৷