polymorphismpolypus

polynomial (English) [ IPA: ˌpɑləˈnoʊmiːəl ASM: পলিন’মিয়েল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-06
1. Mathematics(Abstract Noun) an expression consisting of the sum of two or more terms each of which is the product of a constant and a variable raised to an integral power. দুই বা ততোধিক পদৰ সমষ্টি এক বীজগণিতীয় ৰাশি, যাৰ প্ৰতিটো পদ এটা ধ্ৰুৱক আৰু যিকোনো পূৰ্ণসংখ্যক ঘাত-বিশিষ্ট এটা চলকৰ পূৰণফল।