preacherPrecatory bean

preamble (English) [ IPA: ˈpriːˌæmbəl ASM: প্ৰিয়েমবল]
Contributed by: Rajib Kumar Dutta (ৰাজীৱ কুমাৰ দত্ত) on 2006-12-15
1. (Abstract Noun) An initial action which makes the beginning of further actions. কোনো ডাঙৰ কামৰ আৰম্ভণিতে কৰা কামকাজ৷