problemproceed

procedure (English) [ IPA: prəˈsiːdʒər ASM: প্ৰচিডিউৰ]
adj: procedural
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2010-03-09
1. (Abstract Noun) an act or a manner of proceeding in any action or process. কোনো কাৰ্য্য কৰিবৰ বা চলাবৰ ব্যবস্থা বা প্ৰণালী৷